Start

Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 
SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ... nagrody w konkursie! PDF Drukuj Email

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji kreatywnego konkursu o odpadach pn. "Segregujesz - Zyskujesz!" dla uczniów szkół podstawowych z naszego regionu. W zamian za najlepsze kolaże, plakaty, komiksy o tematyce odpadowej i oryginalne wyroby z surowców wtórnych rozdamy bardzo atrakcyjne nagrody - laptopy, tablety, smartfony i gry planszowe. Nagrodzonych zostanie aż dwadzieścia prac w dwóch kategoriach wiekowych!

Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: oddzielnie dla zerówek i klas 1-3, a oddzielnie dla "starszaków", czyli klas 4-6 szkoły podstawowej. Każda z tych grup będzie miała inne zadania konkursowe, o których można przeczytać w regulaminie. Prosimy o przygotowanie prac zgodnie z wytycznymi. Uwaga, jedna szkoła może wysłać maksymalnie 5 prac indywidualnych autorów, a jury rozpatrywać będzie tylko 100 najwcześniej nadesłanych propozycji konkursowych. Warto się więc pośpieszyć!

Zgłoszenia (wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej) wraz z pracami konkursowymi należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie od 3 do 31 października br. osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje wówczas data stempla).

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Beata Gajak z Oddziału - Centrum Edukacji Ekologicznej i Informacji o Środowisku w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL pod numerem tel. 81 44 16 713.

Liczymy na Waszą kreatywność i czekamy na zgłoszenia!

Regulamin konkursu ←     Karta zgłoszeniowa

 Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
z zakresu gospodarki odpadami,  dofinansowanej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów                                      

Na podstawie Komunikatu Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniach od 17-26 września 2016 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.


 
NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI

 
Osoba, która będzie miała kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 
Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do weterynarza.  Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
 
***
 
Akcja szczepienia lisów przeprowadzona zostanie na podstawie § 10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737)
 
Informacji nt. szczegółów i przebiegu szczepienia udziela Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie.

 
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia  22.09.2016r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tyszowce oznaczonej nr działki 33/2 o powierzchni 2.40 ha położonej w Podborze przeznaczonej do użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza –  10.00 q pszenicy

wadium                   -  100.00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  25 października 2016 roku o godzinie 1000  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100.00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 października 2016 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 10.00 q pszenicy rocznie natomiast czynsz dzierżawny liczony będzie po cenie pszenicy obowiązującej w dniu 31 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy. 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, najpóźniej 2 listopada 2016 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. 

 Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

 

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

/-/ mgr inż. Mariusz Zając 

 

 

 
Rusza wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa PDF Drukuj Email
Logotyp PROW 2014 - 2020

 

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

 • jest wpisany do ewidencji producentów;
 • jest pełnoletni;
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem  poleconym.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatności w wysokości 5-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że maksymalna wysokość płatności jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi równowartość 7,5 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);
 • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

 
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

 I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

- piłki nożnej,

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 25 000,00 (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  zero groszy gr);

 II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 15 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2.  Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3.  Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:  

 1. Termin składania ofert upływa 11 października 2016 r.(wtorek) o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2016 r.(wtorek) o godz. 1400. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr VII/89/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 356)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

VI.  Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

 1. w roku 2016 - na realizację zadań publicznych realizowanych od dnia 02-01-2016 do 31-12-2016  przyznano  kwotę 90 000,00 zł w tym:

a)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

b)      Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 60 000,00 zł.

 

 1. w roku 2015 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 90 000,00 zł w tym:

a)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

b)      Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 60 000,00 zł

 

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

/-/ mgr inż. Mariusz Zając

 
NOWY START PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Zdrowe macierzyństwo- II edycja PDF Drukuj Email

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu pt. „ Zdrowe macierzyństwo- II edycja”

realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Edycja 2016

 

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych  i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się  w Gminach:

Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce Tomaszów Lubelski Krynice.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

 

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

 • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
 • pogadanki profilaktyczno - terapeutyczne dla rodziców,
 • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
 • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
 • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
 • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji  pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”

 

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587

 
Medale sumoków na początek sezonu PDF Drukuj Email

 

Udanie rozpoczynają nowy sezon sumocy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek, które w miniony weekend odbyły się w Lublinie, podopieczni Daniela Chwastka i Jakuba Darmochwała zdobyli pięć medali.

Najlepiej wypadł Jan Zarębski, który wywalczył srebro, a kolejne cztery brązowe krążki dorzucili Adrian Rudnik, Weronika Bogusz, Jagoda Gniwek i Szymon Wlaź.

W lubelskim turnieju wystartowało ponad 200 zawodniczek i zawodników, którzy oprócz medali mistrzostw kraju walczyli o prawo startu w Mistrzostwach Europy. Była to ostatnia okazja zaprezentowania się z dobrej strony szkoleniowcom kadry narodowej, którzy w tym miesiącu mają ogłosić skład polskiej reprezentacji na listopadowe mistrzostwa Europy w Niemczech.

Trener Daniel Chwastek chwali najmłodszych sumoków z Tyszowiec podkreślając, że pierwsze sukcesy w nowym sezonie to efekt ciężkiej pracy na treningach i odpowiednio przepracowanych zgrupowań, które odbywały się podczas wakacji.

Jednocześnie zaprasza dzieci i młodzież na treningi, które odbywają się codziennie między 17.00 a 19.00 w salach gimnazjum i Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
 
Po przetargu na inwestycje drogowe PDF Drukuj Email

 

Gmina Tyszowce wybrała firmy, które w najbliższych tygodniach zmodernizują kilka gminnych dróg. Umowy z wykonawcami robót będą podpisane w tym tygodniu, prace będą prowadzone na trasach o łącznej długości ponad 2 kilometrów, a będą kosztować ponad 380 tysięcy złotych.

Za ponad 172 tysiące złotych samorząd wykona m.in. ponad 800 metrów tak zwanej obwodnicy Tyszowiec, łączącej drogę powiatową do Łaszczowa z gminną w kierunku miejscowości Tuczapy. To najdłuższy z planowanych odcinków, współfinansowany przez firmę, która korzystała z tej drogi przy budowie farmy wiatrowej. Drogowcy wzmocnią podbudowę i położą nowy asfalt, a połowę kosztów pokryje inwestor.

Dzięki wsparciu z budżetu państwa gmina odbuduje pół kilometra drogi w Kolonii Czartowiec. Zamiast gruntowej trasy utwardzanej tłuczniem i innymi materiałami, będzie nowa asfaltowa nawierzchnia ze wzmocnioną podbudową. - Wydamy na ten cel prawie 135 tysięcy złotych, ale mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiążemy problemy z przejazdem tą trasą, która po ulewnych deszczach była niszczona przez wodę - mówi Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Modernizacji doczeka się także kolejny odcinek drogi dojazdowej do pól w Marysinie. Będzie to drugi etap robót rozpoczętych w ubiegłym roku, a współfinansowanych ze środków dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym roku drogowcy wzmocnią podbudowę i położą asfaltową nawierzchnię na następnym fragmencie o długości ponad 600 metrów. Prace będą kosztować ponad 75 tysięcy, z czego prawie połowa to dotacja z FOGR.

Wszystkie prace mają być wykonane do 30 października.

Tyszowiecki samorząd już przygotowuje także przyszłoroczne inwestycje. Korzystając z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego chce wykonać ponad 1,5 kilometra trasy Tyszowce - Mikulin. Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", dlatego przetarg ma być rozstrzygnięty w tym miesiącu, ale same prace są planowane na 2017 rok. Z RPO samorząd otrzyma 80 procent kosztów.


 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Informacja Burmistrza Tyszowiec PDF Drukuj Email

 
Rodzinna zabawa w Podborze PDF Drukuj Email

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Słowa Jana Pawła II towarzyszyły uczestnikom rodzinnego pikniku w Podborze w gminie Tyszowce, który był połączony z uroczystym otwarciem miejsca zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych, przygotowanego głównie własnymi siłami mieszkańców.

- Chyba udało nam się przełamać stereotyp, że wieś jest nudna i że w małych miejscowościach nic się nie dzieje. W niedzielę 14 sierpnia to właśnie w Podborze pojawili się mieszkańcy Tyszowiec, Zamłynia czy Wojciechówki, by razem cieszyć się z efektów naszej pracy - podsumowują organizatorzy festynu.

W części oficjalnej autorzy pomysłu dziękowali wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego celu, a proboszcz miejscowej parafii poświęcił nowy obiekt. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podborze Grażyna Barańska, przewodniczący Rady Miejskiej w Tyszowcach Stefan Medak, oraz prezes Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce Daniel Chwastek i skarbnik Ewa Dysznik. W realizację obydwu punktów programu czynnie zaangażowali się główni użytkownicy placu zabaw, czyli dzieci.

Uczestników niedzielnego spotkania odwiedził również przedstawiciel tyszowieckiej policji, który podczas konkursu przypomniał najmłodszym o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, a najbardziej aktywnym uczestnikom zabawy w wieku od 2 do 7 lat, wręczył nagrody. Ponadto pedagog z przedszkola w Tyszowcach Ewa Marzec zorganizowała kilka zabaw tanecznych ze szlagierowymi "Kaczuszkami", a trener zapasów i sumo "Pogoni" Tyszowce Daniel Chwastek poprowadził pokazowy trening. Był też mecz piłki siatkowej oraz kilkugodzinne zabawy, gry i konkursy dla najmłodszych, które poprowadziły Anna Lizak i Magdalena Wójcik-Zabroń. Dzieci mogą się wykazać na przykład sprawnością w konkursie skoków na skakance, kręceniu hula hop, wrzucaniu piłki do miski, przeciąganiu liny, biegu w workach i z piłeczką na łyżce, a także rozpoznawaniu smaków owoców z zamkniętymi oczami i odgadywaniu dłonią przedmiotów zamkniętych w pudle.  O oprawę muzyczną niedzielnego pikniku zadbał Piotr Medak, a wspólną zabawę zakończyła degustacja ziemniaków i kiełbasy z ogniska. W nowo otwartym obiekcie w Podborze najmłodsi mają do dyspozycji zjeżdżalnię z wieżyczką, dwie huśtawki i ściankę wspinaczkową, a starsi boisko do siatkówki. Wszystko przygotowała grupa wolontariuszy, która pozyskała ten cel dotację w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotację FIO" dofinansowanego z rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
(fot. wolontariusze z Podboru)

Więcej…
 
Skuteczni wolontariusze z Podboru PDF Drukuj Email

Nie trzeba wielkich pieniędzy, ani wybitnych fachowców. Wystarczy pomysł, wytrwała praca przy jego realizacji i zaangażowanie ludzi, którzy chcą coś zrobić dla lokalnej społeczności. Wie o tym dobrze grupa aktywnych mieszkańców wsi Podbór w gminie Tyszowce, która wymyśliła i własnymi siłami przygotowała miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych. W niedzielę 14 sierpnia o 14.00 autorzy pomysłu zapraszają na rodzinny piknik, połączony z uroczystym otwarciem obiektu. Będą gry, malowanie twarzy, skakanie w workach, przeciąganie liny, zabawy sprawnościowe oraz konkursy z nagrodami, które ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tyszowcach. Miłośnicy aktywnego wypoczynku zagrają w meczu siatkówki, w którym juniorzy zmierzą się z seniorami, a dla wszystkich organizatorzy planują poczęstunek z ogniska.
W nowym obiekcie najmłodsi mają do dyspozycji zjeżdżalnię z wieżyczką, dwie huśtawki i ściankę wspinaczkową, zaś nieco starsi boisko do siatkówki. Drewniane urządzenia wykonał miejscowy stolarz, a miejsce zostało przygotowane za pieniądze, które wolontariusze pozyskali w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotację FIO" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. - Kwota nie była wielka, bo to niespełna 5 tysięcy złotych, ale nic by się nie udało, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców Podboru, którzy poświęcili mnóstwo swojego czasu na prace związane z przygotowaniem podłoża. Teren był bardzo pochyły i trzeba go było wyrównać, a wcześniej wykosić trawę i chwasty. Wolontariusze zajęli się również rozprowadzeniem kilku przyczep ziemi, które zamówiły władze samorządowe - relacjonuje jedna z inicjatorek przedsięwzięcia Magdalena Wójcik-Zabroń z Koła Gospodyń Wiejskich w Podborze. To ona, wspólnie z pracownikami urzędu miejskiego, pod szyldem Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce, przygotowała wniosek o dotację z FIO. Pomysł urządzenia miejsca zabaw i rekreacji nie był przypadkowy. To pierwszy taki obiekt w gminie, szczególnie dla najmłodszych, poza Tyszowcami. - Do niedawna najbliższy znajdował się dość daleko na terenie przedszkola w Tyszowcach. W czerwcu, już bliżej, bo w tyszowieckim parku, został otwarty nowy plac zabaw, ale to ciągle nie było to samo, co własne miejsce, w którym nie tylko dzieci, ale i starsi mieszkańcy mogliby się bawić i integrować. Przykłady mieliśmy już podczas budowy, gdy w przygotowaniach, oczywiście w roli obserwatorów, brali udział najmłodsi. Podczas różnych zabaw okazało się, że, choć to niewielka miejscowość, nie wszyscy się znają, a chętnie spędzają wspólnie wolny czas - podkreśla Magdalena Wójcik-Zabroń, która sama jest mamą 2 dzieci. Nowy obiekt znajduje się przy świetlicy w Podborze, która formalnie jest własnością gminy, ale to mieszkańcy dbają o budynek i jego otoczenie, traktując go jak wizytówkę miejscowości. Na przykład w ubiegłym roku ułożyli kostkę i przygotowali parking, a wewnątrz świetlicy zerwali starą podłogę, wykonali wylewkę i ocieplenie. Ponadto wiosną tego roku koło gospodyń kupiło drzewka, które zostały posadzone przy drodze dojazdowej. 

Troska o świetlicę i jej otoczenie to tylko jedno z wielu przykładów aktywności mieszkańców i miejscowego KGW, które działa od ponad 2 lat. Jego inicjatorką i przewodniczącą jest właścicielka apteki Grażyna Barańska, która mimo obowiązków zawodowych i domowych poświęca się również pracy społecznej. Jest radną i członkinią rady sołeckiej, a niedawno została przewodniczącą "Stowarzyszenia Pod Borem". Mimo swojej krótkiej historii KGW zorganizowało już m.in. Andrzejki, Sylwestra, Mikołajki i obchody Dnia Dziecka, wakacyjne zajęcia dla dzieci oraz obchody Święta Jagodowego .


(fot. wolontariusze z Podboru)

Więcej…
 
Wiersze spod strzechy PDF Drukuj Email

 

Zwykle piszą dla siebie i swoje wiersze chowają do szuflady, ale raz w roku przyjeżdżają do Zamłynia w gminie Tyszowce, by zaprezentować je szerszej publiczności. Tegoroczny Mini Festiwal Spod Strzechy Cichych Poetów odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia o 16.00 w Zagrodzie Rekreacyjnej "Mniszek".

Pomysłodawcą imprezy jest właściciel zagrody Wiesław Zieńczuk, który sam pisze wiersze i w 2008 roku w starej stodole postanowił zorganizować pierwsze spotkanie wierszokletów. - Początki były trudne. Przyjechało dwoje autorów, którzy potem uczestniczyli we wszystkich kolejnych edycjach. Niezbyt liczna była także liczba słuchających, ale w ubiegłym roku na widowni zasiadło około 60 osób. Tegoroczny festiwal może być rekordowy, ponieważ swoją twórczością chce się pochwalić co najmniej 10 autorów - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Wiesław Zieńczuk.

Termin spotkania wyznacza kościelne Święto Wniebowzięcia Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej, które według pomysłodawcy festiwalu nawiązuje do strzechy, tradycji i ludowości. - Taki jest też zamysł, by była to poezja od ludu i dla ludu, ponieważ rolę jurorów pełni publiczność. Poza tym ma to być okazja do integracji autorów, a dla publiczności - możliwość ciekawego spędzenia czasu bez internetu czy seriali. Wstępem do każdej imprezy są prezentacje dzieci w wieku od 6 do kilkunastu lat, natomiast w konkursie swoją twórczość prezentują autorzy, którzy mają co najmniej 15 lat - dodaje Wiesław Zieńczuk. Dwoje autorów - Małgorzata Nawój z Wiszniowa w gminie Mircze i Felicjan Kuna z Woli Radzięckiej w gminie Frampol, bierze udział w festiwalu systematycznie od pierwszej jego edycji. Do Zamłynia przejeżdżają jednak także poeci spoza Zamojszczyzny czy województwa lubelskiego, na przykład z Olsztyna i Warszawy.

Tematyka prezentowanych utworów jest nieograniczona, a nagrodą dla najwyżej ocenionego poety jest specjalna statuetka.

Oprócz konkursowych przesłuchań w programie festiwalu jest zwiedzanie okolic Tyszowiec, grillowanie i tradycyjna potańcówka.


(fot. arch. organizatorów)
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2016 R.  DO  31.07.2016 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2016 R. DO 31.08.2016 R.

 

 Formularz wniosku do pobrania

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 

 

 

 

 

 

 
Podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej PDF Drukuj Email

 
Otwarcie Placu Zabaw w miejscowości Podbór PDF Drukuj Email

W dniu 14-08-2016r o godz. 14:00 odbędzie się Uroczyste Otwarcie Placu Zabaw przy świetlicy w Podborze. Dzięki pozyskaniu środków z projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotację FIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz licznemu zaangażowaniu mieszkańców Podboru udało się stworzyć miejsce spotkań, wspólnej zabawy oraz integracji dla dzieci i młodzieży.

W związku z Uroczystym Otwarciem Placu Zabaw przygotowano obszerny program dla całych rodzin. Gry, zabawy i konkursy z nagrodami, mecz piłki siatkowej, pieczenie kiełbasek i ziemniaków oraz wiele innych atrakcji. Zapraszamy do uczestnictwa.

 

  

Wolontariusze z Podboru

 
Apel Burmistrza Tyszowiec PDF Drukuj Email

 
Tyszowce czwarte PDF Drukuj Email

b_200_0_16777215_00___images_phocagallery_2016_07_swieto-sportu_thumbs_phoca_thumb_l_dsc_0039.jpgCzwarte miejsce wywalczyli zawodnicy reprezentujący Gminę Tyszowce podczas XVIII Święta Sportu Powiatu Tomaszowskiego, które odbyło się na Gminnym Stadionie w Telatynie dnia 24 lipca 2016 roku.

Zawody Sportowe rozpoczęły się uroczystym przemarszem wszystkich biorących w rywalizacji zawodników z poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego, które prowadził Sędzia Główny – pan Jacek Korytko. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Starosta Tomaszowski pan Jan Kowalczyk, natomiast wszystkich obecnych bardzo serdecznie powitał Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga. W wydarzeniu sportowym uczestniczyli: pani Marta Kielar reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, pan Józef Poterucha – Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i jednocześnie Vice Przewodniczący Rady Głównej LZS, pan Jan Kowalczyk - Starosta Powiatu Tomaszowskiego wraz z panem Stanisławem Cisło – Sekretarzem powiatu oraz panem Tadeuszem Stanibułą – członkiem Zarządu, pan Jan Kijko – Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS, przedstawiciele służb mundurowych – kpt. SG Grzegorz Buczek – Komendant Placówki SG w Chłopiatynie wraz z swoim zastępcą por. SG Robertem Kozą oraz mł. bryg. Andrzej Mandziuk – z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Przewodniczący Rady Miast i Gmin oraz Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego.

W Święcie sportu wzięło udział 11 gmin powiatu tomaszowskiego: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek oraz gospodarze miejsca – gmina Telatyn. Zawodnicy zmierzyli się w kilkunastu konkurencjach sportowych – m.in. bieg dziewcząt i kobiet oraz chłopców i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych, trójbój kobiet, rzut lotką dziewcząt i kobiet oraz chłopców i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych, wyciskanie odważnika, przerzucanie opon, piłka nożna i siatkowa kobiet i mężczyzn, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz przenoszenie worków z piaskiem. Swoich sił w trójboju mogli spróbować również Samorządowcy.

Więcej…
 
Strażacka niedziela PDF Drukuj Email

Drużyna OSP Wakijów wygrała tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Tyszowcach. Zmagania odbyły się w niedzielę 10 lipca i były połączone z obchodami 20-lecia OSP Zamłynie, która jest najmłodszą jednostką w gminie Tyszowce. Do rywalizacji na miejscowym stadionie przystąpiło 12 męskich zespołów i 1 drużyna kobieca z OSP Klątwy.

Mistrzowski tytuł dla OSP Wakijów wywalczyli: Patryk Bardyga, Albert Dec, Radosław Błaszczuk, Konrad Zieleniucha, Edwin Formańczuk, Grzegorz Saj, Tomasz Kaczoruk i Konrad Nieckarz.

Na drugim miejscu uplasowała się OSP Tyszowce, trzecia była Kazimierówka, a kolejne miejsca zajęły reprezentacje OSP: Czartowczyk, Perespa, Czartowiec, Czermno, Klątwy, Przewale, Wojciechówka, Zamłynie i Mikulin.

Przed zawodami najbardziej zasłużeni druhowie z OSP Zamłynie i innych jednostek otrzymali medale, odznaki i odznaczenia. Za 20-letnią służbę zostali nagrodzeni inicjatorzy utworzenia jednostki w Zamłyniu - Andrzej Wiśniewski, Jan Mielniczek i Adam Horbaczewski. Poza tym Bogdan Wybranowski z OSP w Perespie odebrał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Srebrne medale trafiły do Damiana Jóźwika z OSP w Tyszowcach i Piotra Nagaja i OSP w Zamłyniu, a brązowe otrzymali Piotr Furman z OSP Czartowiec, Adrian Lubawski z OSP Kazimierówka, Tomasz Jakubiak z OSP Klątwy, Piotr Kraś z OSP Tyszowce, Krzysztof Skrzecz z OSP Zamłynie i Henryk Jakubiak z OSP Czermno.

Kolejnych 5 osób zostało wyróżnionych odznaką "Wzorowy Strażak", którą otrzymali: Lucyna Skrzecz, Dawid Chorościej i Paweł Cyc z Zamłynia, Damian Baraniecki z Tyszowiec oraz Patryk Szumlański z Przewala.


Medale i odznaczenia oraz puchary i nagrody finansowe dla najlepszych drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim starszy brygadier Stanisław Kielech, Przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Chrastina, Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Medak i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Grzegorz Mazurkiewicz.

fot. Marcin  Grabiec

Więcej…
 
Gotania wczoraj - dziś - jutro PDF Drukuj Email

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Trzykrotny laureat konkursu matematycznego PDF Drukuj Email

5 czerwca 2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Matematycznego „Szpak” dla uczniów szkół podstawowych.  Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział  w Zamościu, a  Honorowy patronat nad konkursem sprawuje  Prezydent  Miasta Zamościa. 
Jednym z laureatów został już po raz trzeci Kacper Mazurek - uczeń kl. V „b“ Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach. Do konkursu został przygotowany przez nauczyciela matematyki – p. Lillę Zarębską.

 

 
Tłumy na "Świętojańskiej Nocy Słowiańskiej" PDF Drukuj Email

Pierwsza „Świętojańska Noc Słowiańska w Grodzie Czerwień w Czermnie była tak udana, że jej organizatorzy już zapowiadają kolejne. Impreza odbyła się w miniony weekend w okolicy dawnego grodziska.

- Okazało się, że program był na tyle ciekawy i różnorodny, że z naszej propozycji skorzystało około pół tysiąca ludzi. Pozytywne opinie, jakie zebraliśmy po imprezie motywują nas nie tylko do tego, by kontynuować sam pomysł, ale także do poszerzenia jego formuły - zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając.

Jak za dawnych lat Gród Czerwień w Czermnie opanowali średniowieczni woje, którzy w dawnej wiosce zorganizowali pokazy walk i serwowali jadło, a także oferowali inne atrakcje, nawiązujące do historii tego miejsca. Był też świętojański spektakl połączony z puszczaniem wianków na Huczwie, a całość zakończyła biesiada przy ognisku.

Imprezę zorganizowali Burmistrz Tyszowiec, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Tyszowieckiej oraz  Stowarzyszenie Czermno Gród Czerwień.

Wszystko odbywało się przy słonecznej, upalnej pogodzie, czego zabrakło dwa dni później, podczas "Święta kwitnącej fasoli". Początek niedzielnego festynu na miejskim targowisku był udany, ale potem imprezę storpedowała burza, która spowodowała, że na kilka godzin impreza została zawieszona. W części artystycznej ze swoim spektaklem zdążył wystapić zespół "Dominanta", młodzi artyści z Tyszowiec i Tomaszowska Kapela Folkowa, ale występy kolejnych wykonawców trzeba było odwołać. Cierpliwość publiczności i organizatorów została nagrodzona dopiero wieczorem, gdy najbardziej wytrwali uczestnicy bawili się z zespołem "Pryzmat". 

 

Więcej…
 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
Zawiadomienie PDF Drukuj Email

 

 

 
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3