Start

Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 
SPORTY WALKI MEDALE DLA TYSZOWIAN PDF Drukuj Email

Zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Tyszowce w miniony weekend zdobyli 6 medali Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Zapasach Klasycznych.
Podopieczni Daniela Chwastka z Potoczka koło Janowa Lubelskiego przywieźli jedno złoto, 2 srebra i 3 brązy.
Na najwyższym stopniu podium stanął Szymon Wlaź. Srebrne medale zdobyli: Jakub Flak i Kamil Kiryło. Medale brązowe wywalczyli: Adrian Rudnik, Michał Stawarski, Szymon Ogórek.
Podczas gdy zapaśnicy Pogoni walczyli w Potoczku, Jakub Darmochwał – najlepszy sumoka tyszowieckiego klubu trenował na obozie kadry narodowej sumo, który odbył się w Warszawie. Jakub pod okiem trenera kadry narodowej w sumo Pana Marka Koniecznego przygotowywał się do Pucharu Polski, który odbędzie się już w najbliższy weekend w Krotoszynie.
Trener Daniel Chwastek: jestem zadowolony z postawy moich zawodników, jednak uważam, że jeszcze sporo pracy przed nami. Turniej w Potoczku to pierwszy sprawdzian po świętach, który wypadł bardzo obiecująco. Zapraszam wszystkich chętnych na treningi zapasów i sumo, które odbywają się codziennie w Tyszowcach.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie PDF Drukuj Email

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2014.121 j.t.)
Więcej…
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Droga do sukcesu PDF Drukuj Email

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym uprzejmie prosimy o informowanie mieszkańców Państwa gminy o możliwości pozyskania takiego wsparcia. W miarę możliwości prosimy również o zamieszczenie na stronie internetowej gminy ulotki informacyjnej, którą przesyłam w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nieurzędnicze - ASYSTENT RODZINY PDF Drukuj Email

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną,

który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego

prowadzenia gospodarstwa domowego;

d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e)      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi;

g)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i)        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

j)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych

wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n)      realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);

o)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

p)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

q)      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r)       współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015 poz.1390 )

 

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A,
22-630 Tyszowce

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:

 

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
    o rodzinie lub praca socjalna lub

b)        wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz.1680)

i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)         wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż

pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

1) prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 28.02.2016 r.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju, działający w strukturach Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 21.02.2017 roku zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących założyć

własną działalność gospodarcza (dotacje do 24 tys. zł plus wsparcie pomostowe), podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć

doświadczenie zawodowe.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane oferty konkretnych podmiotów realizujących projekty.

Uprzejmie proszę o umieszczenie informacji przesłanej w załączniku oraz rozpropagowanie jej pośród mieszkańców.

 

Oddział Funduszy Europejskich

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.:  81 478 13 89/90/92

Faks: 84 639 31 34

 

Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30 - 18.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska

Instytucji  Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy

do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy

Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności

podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci

- poprzez wysłanie maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY TYSZOWCE W 2017 ROKU.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku".Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane

organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) do wzięcia udziału w konsultacjach

społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku’’.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres:


Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Kierepka, tel: 84 6612135,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 09 lutego 2017 r. wraz z Projektem uchwały w sprawie określenia
    ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
    Gminy Tyszowce w 2017 roku’’.


  2. Formularz konsultacji.